Platform voor herverzekering in Nederland

Wie we zijn

De Nederlandse Reassurantie Vereniging (NRV) is een platform voor iedereen, die zich binnen Nederland met het herverzekeringsvak bezighoudt.

Op deze site kunt u informatie vinden inzake de ontstaansgeschiedenis, activiteiten, aan de vereniging gelieerde nieuwsfeiten en over diverse op het herverzekeringsvak betrekking hebbende links.

Lees meer

Wat we doen

Herverzekering Een verzekeringnemer sluit een verzekering om, tegen betaling van een premie, eventuele schade(s) af te kunnen wentelen op een verzekeraar. (Een deel van) het risico kan de verzekeraar zelf ook weer verzekeren. Er is dan sprake van herverzekering. Hiermee wordt het primaire risico over een groter aantal partijen gespreid.
Herverzekering verhoogt het vermogen van de verzekeringssector om risico’s te absorberen, en maakt het mogelijk dat grote, moeilijk in te schatten risico’s, zoals natuurrampen of milieuschade, die de verzekeringscapaciteit van individuele maatschappijen overschrijden, toch kunnen worden verzekerd.

Bovendien kan een verzekeraar, via herverzekering, jaarlijkse schommelingen in zijn technische resultaat (de ontvangen premies minus de schade-uitkeringen en reserveringen) sterk beperken en de effecten van onverwacht grote schadegevallen verminderen. Zo wordt het kapitaal en de solvabiliteit van een verzekeraar beschermd.

Vooral bij relatief jonge of kleine verzekeringsmaatschappijen kan dat het geval zijn doordat hun relatief beperkte portefeuille minder risicospreiding mogelijk maakt en zij vaak nog onvoldoende eigen middelen hebben om onvoorziene schokken op te vangen.

Schommelingen in het technische resultaat kunnen onder meer optreden door:

  • De frequentie van kleine en middelgrote schades
  • Grote schades, zoals een grote brand in een fabriek
  • Een opeenhoping van schades voortvloeiend uit een enkele oorzaak, zoals een grote storm of aardbeving

Activiteiten Om het kennisniveau binnen de herverzekeringsmarkt te bevorderen, houdt de NRV minimaal drie keer per jaar een informatieve bijeenkomst voor leden. De onderwerpen waarover tijdens bijeenkomsten wordt besproken lopen uiteen. Zo is er recentelijk gesproken over ratings, de transportmarkt in Nederland en Solvency II.
Met enige regelmaat geven externe sprekers bij deze bijeenkomsten hun visie op onderwerpen welke spelen binnen het vakgebied van de herverzekering. De informatieve bijeenkomsten van NRV worden geregeld gecombineerd met een bezoek aan een bijzondere locatie. Zo hebben we recentelijk het Spoorwegmuseum in Utrecht, het Escher Museum in Den Haag, de Amsterdam ArenA, het Gemeente Museum in Den Haag en Slot Zeist bezocht.

Lidmaatschap

Hoewel de NRV nog relatief jong is, is de belangstelling groot. Op dit moment zijn ruim 200 personen uit de herverzekeringsindustrie aangesloten bij de vereniging. Voor een lidmaatschap van de NRV is een actieve betrokkenheid bij herverzekeringsactiviteiten een vereiste. Zoals eerder vermeld werken onze leden onder meer bij (captive) verzekeraars, herverzekeraars, herverzekeringsmakelaars, financiële consultants of overheidsinstanties gerelateerd aan de herverzekeringsindustrie.

De NRV is bij uitstek de gelegenheid om uw netwerk uit te breiden en te onderhouden. Naast Nederland komen onze leden uit landen als België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zwitserland en Ierland. Allen zijn echter actief op de Nederlandse herverzekeringsmarkt.

Van de leden vragen wij een jaarcontributie van € 100. Het lidmaatschap is altijd persoonlijk. Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan nu aan.